Home‎ > ‎About Us‎ > ‎

Profile and Certificate

Smart Engineering CMMS ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดงานวิจัย ICT Award 2010

posted Mar 10, 2011, 9:49 AM by Sirintorn Pengsiri   [ updated Mar 10, 2011, 8:47 PM ]

ชื่อผลงาน (อังกฤษ)  : Smart Engineering Computerize Maintenance Management System
ชื่อผลงาน (ไทย)      : ซอฟต์แวร์ Web Application ระบบบริหารจัดการงานบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบทวีผล
                                 สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ชื่อย่อ                      : Smart Engineering CMMS

ส่งเข้าประกวด          : โครงการประกวดผลงานวิจัย ICT Award 2010
ผู้จัดงาน                   : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวง ICT)
รางวัลที่ได้รับ           : รองชนะเลิศลำดับที่ 1 ประเภท ซอฟต์แวร์


      รางวัลที่ได้รับ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และยังคงตั้งมั่นในปณิธานการทำงาน คือการสร้าง Software คุณภาพให้ธุรกิจอุตสาหกรรมไทยได้ใช้ และจะตั้งใจเป็น Software ของคนไทย ที่ก้าวไปสู่ตลาด Software โลก


1-1 of 1