Home‎ > ‎About Us‎ > ‎

ESE Mission

 

1. เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสินค้าและการให้บริการ
        1.1      เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมทั้งประสิทธิภาพการทำงาน ประสิทธิผลที่จะได้รับ
        1.2      รวมเทคโนโลยีทั้งด้านวิศวกรรมและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าทำงานด้วยกันเพื่อประโยชน์สูงสุด
                ในการทำงาน
 
2. ระบบการทำงานเป็นมาตรฐาน
        2.1 ระบบการทำงานเหมาะสมกับธุรกิจ ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
        2.2 ระบบการทำงานที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้รวดเร็วและถูกต้อง เหมาะกับสภาพการแข่งขัน
                ทางธุรกิจในปัจจุบัน
        2.3 มีแผนการทำงานรองรับทุกๆ ระบบการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนสามารถนำไปใช้ได้จริงและสามารถตรวจสอบ
                ย้อนกลับในทุกขั้นตอนการทำงานได้
 
3. คุณภาพคือสิ่งสำคัญ
        3.1      มีการทบทวนกระบวนการทำงาน การตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าได้รับสินค้า
                และบริการที่มีคุณภาพ
        3.2      มีการพัฒนาด้านคุณภาพในสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
 
4. การส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากร
        4.1      ส่งเสริมให้บุคคลากรมีการพัฒนาตนเองทั้งด้านพื้นฐานความรู้และทักษะการทำงานเฉพาะด้าน
        4.2      ส่งเสริมให้บุคคลากรได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ใหม่ๆ ทันสมัยและรู้เท่าทันเทคโนโลยี
        4.3      มีการถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในองค์กร
 
5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรเสริมสร้างสายสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร
        5.1      สร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบ ต่อลูกค้า องค์กร ทีมงาน งานที่ได้รับมอบหมาย
        5.2      ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และนำมาถ่ายทอดในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ
        5.3     บุคคลากรเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ ช่วยกันสร้างองค์กรให้เข้มแข็ง
 
6. การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
        6.1    เพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยน การถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
                ให้กับชุมชนและสังคม
Comments