Home‎ > ‎

About Us

                Extra Solution Engineering Co.,Ltd.  ถือกำเนิดขึ้นโดยการรวมตัวกันของวิศวกรผู้ชำนาญการในระบบงานด้านอุตสาหกรรม ระบบงานโครงการวิศวกรรม การปรับปรุงการผลิตและลดต้นทุน รวมไปถึงระบบงานด้านวิศวกรรมซอฟท์แวร์ เพื่อทำธุรกิจด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม การวางแผนระบบงาน มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดของโรงงานให้เป็นไปในทิศทางของการเพิ่มมูลค่าการผลิตและมีประสิทธิภาพสูงสุด    ให้คำปรึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์งานต่างๆ ของธุรกิจ พร้อมกับการปรับปรุงระบบการทำงานของเครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรมให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

                Extra Solution Engineering Co.,Ltd.  มีวิศวกรที่ให้คำปรึกษาระบบบริหารจัดการ ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุน การประหยัดพลังงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 15 ปี ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบอาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยสภาวิศวกรแห่งประเทศไทย

 

Extra Solution Engineering Co.,Ltd.  มีวิศวกรที่มีประสบการณ์การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ และโปรแกรมเชิงวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการคลังสินค้า การวางแผนการผลิต การวางแผนการบริการ การวางแผนโครงการ การประมาณการยอดขาย การวางแผนความต้องการวัสดุ การวางแผนทรัพยากรอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและวิเคราะห์ระบบ เพื่อใช้ในการตัดสินใจและบริหารธุรกิจภายใต้ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเหมาะสม

 

Extra Solution Engineering Co.,Ltd.  มีวิศวกรที่มีประสบการณ์การในการออกแบบ พัฒนาระบบการวัดและควบคุมอัตโนมัติ(Factory Automation) การบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน และการออกแบบระบบประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

 

Extra Solution Engineering Co.,Ltd.  ได้ส่งทีมงานฝ่ายวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมโครงการศูนย์บ่มเพาะนักพัฒนาซอพท์แวร์มืออาชีพ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) สาขาเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม 2552 และเพื่อเป็นการเสริมสร้างมาตรฐานการทำงานสู่ระดับสากลบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ ISO29110 SPI and Certification Program ภายใต้การสนับสนุนของ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Software Park) และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) (SIPA) เป็นการยกระดับมาตรฐานการทำงานให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ