Home‎ > ‎article‎ > ‎

กลยุทธ์การควบคุมต้นทุนการผลิต (ตอนที่ 1)

posted Jun 6, 2010, 11:48 AM by Sirintorn Pengsiri   [ updated Jun 15, 2010, 8:25 AM ]
ก่อนหน้านี้ เราได้ทราบกันไปแล้วว่า การลดต้นทุนมีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไร ครั้งนี้จะอธิบายถึงกลยุทธ์ที่นำมาใช้ควบคุมต้นทุนการผลิต เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป

ปัจจัยในการลดและควบคุมต้นทุนการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1. ด้านนโยบาย ผู้บริหารต้องมีนโยบายที่สนับสนุนโครงการเพื่อการลดต้นทุนอย่างชัดเจนและจริงจังเพื่อสามารถรักษาประสิทธิภาพการทำงานอย่างยั่งยืน เช่น นโยบายด้านคุณภาพสินค้าหรือมาตรฐานการผลิตระดับสากล นโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลากร
2. การสร้างจิตสำนึกของพนักงาน โดยให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมกับโครงการ ปลูกฝังจิตสำนึกด้านการลดต้นทุนให้กับพนักงาน ให้พนักงานรับทราบว่าความสำเร็จของโครงการ ไม่ได้เป็นเพียงความสำเร็จของบริษัทหรือองค์กรเพียงอย่างเดียว แต่ความสำเร็จนั้นจะส่งผลมายังคุณภาพชีวิตและตัวพนักงานด้วยเช่นกัน
3. เพิ่มมาตรการด้านการบริหารจัดการเพื่อการลดต้นทุนอย่างจริงจัง
  จะเห็นได้ว่า การลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มผลกำไรให้บริษัท ไม่ได้เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งในบริษัท แต่เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกๆ คน ตั้งแต่ระดับล่างถึงระดับบนสุด เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายอันเดียวกัน

การกำหนดเป้าหมายด้านการบริหารจัดการผลิตควรให้ความสำคัญดังนี้
1. ประสิทธิภาพการผลิต เป็นตัวชี้วัดเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสามารถทำได้ 5 วิธีดังนี้
     1.1 Output เพิ่มขึ้น Input เท่าเดิม
     1.2 Output เพิ่มขึ้น Input ลดลง
     1.3 Output เพิ่มขึ้น Input เพิ่มน้อยกว่า
     1.4 Output คงที่ Input  น้องลง
     1.5 Output ลดลง Input ลดลงมากกว่า

2. คุณภาพสินค้าและบริการ ซึ่งทุกองค์กรควรปลูกฝังให้พนักงานมี Quality Mind ถ้าโรงงานไหนควบคุมคุณภาพไม่ได้จะทำให้เกิดความเสียหายมาก ต้องปลูกฝังให้พนักงานทราบว่าเมื่อทำไปแล้วจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตต่อไปอย่างไร

3.
การส่งมอบ ต้องส่งมอบตรงเวลาตามที่ลูกค้าต้องการโดยไม่มีปัญหา การวางแผนการผลิตและส่งมอบให้ลูกค้าต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ มิเช่นนั้นจะทำให้เสียระบบการทางธุรกิจ

4.
ต้นทุนการผลิต (Cost) ในสินค้าประเภทเดียวกันแต่ต้นทุนไม่เท่ากัน การลดต้นทุนมิใช่สิ่งที่จะทำให้คุณภาพของสินค้าลดลงเสมอไป

5.
ความปลอดภัย (Safety Mind) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพนักงานโดยตรง ซึ่งควรกระทำอย่างยิ่ง เพราะยิ่งเคร่งครัดมากเพียงใด พนักงานก็ปลอดภัยมากเท่านั้น และมีส่วนทำให้ต้นทุนการผลิตลดน้อยลง รวมทั้งสร้างคุณภาพชีวิตให้พนักงานได้

6. ขวัญและกำลังใจ ยิ่งมีความปลอดภัยสูงขวัญและกำลังใจของพนักงานก็ยิ่งสูง และวิธีที่ดีที่สุด คือ การเพิ่มค่าจ้างและเพิ่มสวัสดิการให้กับพนักงาน

7.
สิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงงาน ถือเป็นสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน ปัจจุบันในโรงงานที่เกี่ยวกับมาตรฐานและจัดการกับสิ่งแวดล้อมได้ดี ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย


8.
จรรยาบรรณ (Ethics) เช่น โรงงานผลิตยางรถยนต์เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของยางชนิดนั้นผู้ผลิตต้องยอมรับและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้น


Comments