Home‎ > ‎article‎ > ‎

Extra Solution Engineering ผ่านการประเมินมาตรฐาน ISO 29110 VSE

posted Mar 5, 2011, 6:11 AM by Sirintorn Pengsiri   [ updated Mar 5, 2011, 6:52 AM ]
   อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ ESE ที่เรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ฝ่าย Software Development ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) เข้าร่วมโครงการ ISO 29110 SPI and Certification Program ปี 2553 และบริษัทฯ ผ่านการประเมินมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO 29110 VSE เป็นที่เรียบร้อยแล้ว                                                                                                             

ISO29110 VSE Model

SPI and Certification Program

                                                                                                                                                                  

 

โดยความร่วมมือระหว่าง

กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

คณะกรรมการวิชาการที่ 967 มาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบ

 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

 

จากความพยายามในการพัฒนาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของคณะกรรมการวิชาการที่ 967 มาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบมาอย่างต่อเนื่องในการพัฒนามาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมไทย มาบัดนี้มาตรฐาน ISO 29110 VSE – Very Small Entity Model ได้ดำเนินการในขั้นตอนสุดท้ายแล้ว พร้อมประกาศใช้ในฐานะมาตรฐานใหม่ของ ISO และในฐานะมาตรฐานระดับสากลที่ถูกเขียนโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญคนไทยในกระบวนการร่างและพัฒนา

VSE คืออะไร ?

VSE ย่อมาจาก Very Small Entity ที่มีคำนิยามคือ กลุ่มหรือหน่วยที่มีขนาดเล็กมาก เราใช้คำนี้ในการให้นิยามกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กถึงเล็กมากที่มีบุคคลากรไม่เกิน 25 คน ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มผู้ประกอบการหรือหน่วยที่เป็นกำลังการผลิตที่สำคัญและในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย เป็นกลุ่มที่กำลังเริ่มต้นและต้องการการพัฒนาที่เป็นระบบเพื่อให้สอดรับกับการเติบโตของอุตสาหกรรมที่กำลังขยายตัว

ISO29110 คืออะไร ?

ทางคณะกรรมการวิชาการที่ 967 ได้ริเริ่มโครงการ TQS (Thai Quality Software) ซึ่งเป็นโครงการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงกระบวนการ ตามมาตรฐานที่ได้ประยุกต์จากมาตรฐานสากล ISO12207 ด้วยจุดเริ่มต้นจากจุดนี้ คณะกรรมการวิชาการที่ 967 ได้เข้าร่วมกับกลุ่ม ISO/IEC SC7 ที่ทำหน้าที่ในการยกร่างมาตรฐานระดับสากลด้านวิศวกรรม ซอฟต์แวร์และระบบ จากความร่วมมือนั้นได้จัดตั้งกลุ่มคณะกรรมการทำงานขึ้นมาเพื่อการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่ มาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรขนาดกลางและเล็กที่เรียกว่า ISO29110 Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE)

ISO29110 เป็นแนวคิดยุคใหม่ของ ISO ที่จะเน้นการเติบโตของอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก รวมทั้งผู้ประกอบใหม่ที่เข้ามาให้มีโอกาสในการแข่งขันตามแนวทางการพัฒนา ฯ Outsourcing  ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา มาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้ถูกทำให้เป็นเรื่องที่เข้าใจยากและมีความสลับซับซ้อนยุ่งยากในการปฏิบัติตาม ประกอบกับมาตรฐานซอฟต์แวร์ระดับสากลที่มีอยู่ในปัจจุบันจะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานขององค์กรขนาดใหญ่ ISO29110 จึ่งถูกพัฒนาด้วยแนวคิดพื้นฐานเพื่อสนับสนุนองค์กรขนาดเล็กให้มีโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการและรับรองคุณภาพในระดับสากล

กระบวนการของ ISO29110

กระบวนการของ ISO29110 จะเน้นให้ผู้ประกอบการซึ่งอาจจะเป็นผู้ประกอบการอิสระ ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีบุคคลกรไม่เกิน 25 คน หรือหน่วยงานทางด้านSoftwareที่อยู่ในองค์กรขนาดใหญ่ให้มีกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบ และเข้าสู่กระบวนการสากล โดยจะเป็นการเริ่มต้นในเชิงกิจกรรมของการปรับปรุงกระบวนการ หรือ SPI (Software Process Improvement)

ทาง ISO29110 ได้ให้ความสำคัญในกระบวนการที่จะต้องทำการปรับปรุงให้เป็นระบบและเป็นสากล 2 กระบวนการหลัก คือ กระบวนการด้านการบริหารโครงการ (Project Management) และกระบวนการด้านการสร้างซอฟต์แวร์ (Software Implementation) ซึ่งจะประกอบด้วยกระบวนการย่อยๆภายในอีก ทั้งสองกระบวนได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับผู้ประกอบการขนาดเล็กจึงมีความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้ได้ทันที โดยได้กำหนดขนาดของกระบวนการให้เหมาะสมกับองค์กรขนาดเล็ก จึงไม่สร้างปัญหาในการปรับใช้งานให้เข้ากับองค์กร


กระบวนการด้านการบริหารโครงการและกระบวนการด้านการสร้างซอฟต์แวร์
ตามมาตรฐาน ISO 29110 VSEComments